Binnen de Scholen Combinatie Zoetermeer functioneert een actieve medezeggenschaps-raad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de twee locaties: Picasso Lyceum en Stedelijk College. Per locatie zijn het nu 3 ouders, 2 leerlingen en 5 personeelsleden.

In de praktijk overlegt de medezeggenschapsraad (MR) met de directie over de algemene gang van zaken en geeft advies over zaken zoals het financieel beleid, huisvesting, veiligheid en personeelsbeleid. Op een aantal punten heeft de MR instemmingsrecht. Dat geldt voor de MR als geheel of voor een aparte geleding van de MR (leerlingen, ouders of personeel).